Le monde sens dessus dessous

digression

Citations évangéliques à propos de
ce monde et de l’autre monde

évangile de Jean 
À propos de Jean-Baptiste
Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. C’était là la véritable lumière qui éclaire tout homme venant au monde. Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l’a pas connu. [1:9-10]

Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. = Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου: ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. [8:12]

je sais d’où je suis venu, et où je vais ; mais vous, vous ne savez d’où je viens, ni où je vais. [8:14]

Je m’en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché ; là où je vais vous n’y pouvez venir. [8:21]

Vous êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut ; vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce monde. Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί: ὑμεῖς ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. [8:23]

Mon royaume n’est pas de ce monde ; si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs ; mais maintenant, mon royaume n’est point d’ici-bas. Pilate donc lui dit : Ainsi donc tu es roi ? Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi. C’est pour cela que je suis né et c’est pour cela que je suis venu dans le monde : pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. [18:36-37]

Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου: εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις: νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. Εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλάτος, Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Σὺ λέγεις, ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγώ. Ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι, καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. Πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.
 
Paul de Tarse
Ephésiens

avant la fondation du monde = πρὸ καταβολῆς κόσμου [1:4]

vos offenses et par vos péchés […] selon le train de ce monde (κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου) [2:2]

1 Corinthiens (1:20-23)

Οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου;
Dieu n’a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde ?

Ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν θεόν, εὐδόκησεν ὁ θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας.
Car puisque, dans la sagesse de Dieu, le monde n’a point connu Dieu par la sagesse, il a plu à Dieu de sauver, par la folie de la prédication, les croyants.

Ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσιν, καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν:
Et tandis que les Juifs demandent des signes, et que les Grecs cherchent la sagesse,

ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, Ἕλλησιν δὲ μωρίαν:
nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, et folie pour les païens

[…]

Car, considérez, frères, votre vocation ; il n’y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles ; Dieu a choisi les choses folles du monde, pour confondre les sages ; et Dieu a choisi les choses faibles du monde, pour confondre les fortes ; et Dieu a choisi les choses viles du monde, et les plus méprisées, celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont ; afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. [1:26-29]

le siècle pour le monde: le disputeur de ce siècle = συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου [1:20]; princes de ce monde = τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου [2:8]

Ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν. nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu ; afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu ; [2:12]

Que personne ne s’abuse soi-même ; si quelqu’un d’entre vous pense être sage en ce siècle, qu’il devienne fou, afin de devenir sage. [3:18] Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν. [3:18-19]

Je vous ai écrit dans ma lettre de ne point vous mêler avec les impudiques ; non pas absolument avec les impudiques de ce monde, ou avec les avares et les ravisseurs, ou avec les idolâtres ; autrement, il vous faudrait sortir du monde. οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου ἢ τοῖς πλεονέκταις, ἢ (ἢ ἅρπαξιν  καὶ ἅρπαξιν) ἅρπαξιν, ἢ εἰδωλολάτραις: ἐπεὶ ὀφείλετε (ὀφείλετε  ὠφείλετε) ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν. [5:9-10]

ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? et si le monde est jugé par vous, êtes-vous indignes de juger des moindres choses ? Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσιν; Καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων; [6:2] cité par Nietzsche [Antéchrist, §45]

Le temps est court désormais ; que ceux mêmes qui ont des femmes soient comme n’en ayant point ; […] ceux qui usent de ce monde (οἱ χρώμενοι τῷ κόσμῳ τούτῳ), comme n’en usant point ; car la figure de ce monde passe (παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου). [7:29-31]

celui qui est marié s’inquiète des choses du monde (τὰ τοῦ κόσμου), cherchant à plaire à sa femme. Et il y a cette différence entre la femme et la vierge : celle qui n’est pas mariée s’inquiète des choses du Seigneur, pour être sainte de corps et d’esprit ; mais celle qui est mariée, s’inquiète des choses du monde, cherchant à plaire à son mari. ἡ παρθένος. Ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ σώματι (σώματι καὶ  τῷ σώματι καὶ τῷ) καὶ πνεύματι: ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει (ἀρέσει  ἀρέσῃ) τῷ ἀνδρί. [7:33-34]

Jean
première épître

Selon la première épître de Jean, l’amour qui vient de Dieu éclaire le monde de sa lumière qui nous permet d’avoir « société les uns avec les autres » (1:7). On ne doit pas aimer le monde, ni ce qui est dans le monde : « car ce qui est dans le monde : convoitise (epithumia) de la chair, convoitise des yeux et vantardise des ressources (alazoneia tou biou), ne vient pas du Père, mais vient du monde » (2:15-16).

N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui ; car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.

Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον, μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. Ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ. Ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκός, καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός, ἀλλ’ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Καὶ ὁ κόσμος παράγεται, καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ: ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. [2:15-17]
Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes. C'est pour cela que le monde ne nous connaît point, parce qu'il ne l'a point connu. 
Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατήρ, ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν. Διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ὑμᾶς, ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν. [3:1]

Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί μου, εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος: [3:13]
Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu ; car beaucoup de faux prophètes ont paru dans le monde. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci : tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu ; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu ; et cet esprit est celui de l'antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient, et maintenant il est déjà dans le monde. Vous, vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus ; parce que Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent le langage du monde, et le monde les écoute.

Ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα, εἰ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν: ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. Ἐν τούτῳ γινώσκεται τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ: πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν: καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν: καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη. Ὑμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστέ, τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς: ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ. Αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσίν: διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσιν, καὶ ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκούει. [4:1-5]

nous avons vu et nous rendons témoignage que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου. [4:14]
tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον: καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν. [5:4]

 

Epître de Jacques (4:1,5)

Πόθεν πόλεμοι καὶ μάχαι ἐν ὑμῖν; Οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν; […] Μοιχοὶ καὶ μοιχαλίδες, οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ θεοῦ ἐστίν; Ὃς ἂν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ θεοῦ καθίσταται.

D’où viennent les guerres et d’où les combats parmi vous ? N’est-ce pas de ceci, de vos voluptés qui luttent dans vos membres ? […] Adultères, ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui voudra être ami du monde, se constitue ennemi de Dieu.

*

Jean Chrysostome
Ire Homélie sur le mariage, 4 : Œuvres complètes t. IV, p. 183-184.

4. Je le sais: beaucoup de gens s'imaginent qu'on ne se rend adultère que par la séduction d'une femme en puissance de mari. Et moi je prétends que quiconque, étant marié, a des rapports coupables et illicites avec une femme, (184) fût-ce une fille publique, une servante, une personne quelconque non mariée, commet un adultère. En effet, ce n'est pas seulement la personne déshonorée, c'est encore l'auteur de son déshonneur, dont la qualité constitue l'adultère. Et n'allez point, en ce moment, m'alléguer les lois du monde qui traînent les épouses séduites devant les tribunaux et leur font subir un jugement, tandis qu'elles ne demandent point de comptes aux hommes mariés qu'ont débauchés des courtisanes. Moi, je vous lirai la loi de Dieu, qui sévit également contre l'homme et contre la femme, et les déclare pareillement adultères. Après ces mots : Et que chaque femme ait son mari, viennent les suivants: Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit. (I Cor. VII, 3.)

*
Pensées de Blaise Pascal

cité à partir de la numérotaion des fragments dans
Pascal, Pensées sur la justice, GF Flammarion, 2011

Pour Pascal, « il faut n’aimer que Dieu et ne haïr que soi » (476), de façon à régler l’amour qu’on se doit à soi-même comme membre pensant du Tout (474) qu’est l’ordre du monde créé par Dieu : cela revient à avoir l’esprit du corps (483) et à aimer en nous un être qui n’est pas nous (485). C’est l’Être universel (458), seul « être véritablement aimable » (485). Tout amour qui va au-delà est injuste (483).